ფულის დაბრუნების გარანტია

პროცესის ინიცირებისათვის საჭიროა კომპანიას აცნობოთ დასაბრუნებელი ნივთის/პროდუქტის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები, შეკვეთის ნომერი, შეკვეთის თარიღი, შეკვეთის მიღების თარიღი და დაბრუნების მიზეზი (შესაძლებელია საჭირო გახდეს პროდუქტისა და გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის ფოტოს ატვირთვა და გამოგზავნა კომპანიის ელ. ფოსტის მისამართზე.

თუ ნივთს/პროდუქტს და პროდუქტის თანმხლებ ნაწილებს/დოკუმენტებს აღენიშნებათ რაიმე სახის ცვლილება, კომპანია უფლებას იტოვებს ეჭვქვეშ დააყენოს მისი ნამდვილობა/უნაკლოობა და შესაბამისად, პროდუქტის დაბრუნების პროცედურა შეაჩეროს მოკვლევითი და დიაგნოსტიკური სამუშაოების ჩატარებამდე, რაც შეიძლება გაგრძელდეს არაუმეტეს 14 სამუშაო დღისა. მოკვლევისა და დიაგნოსტირების შედეგების საფუძველზე კომპანია უფლებამოსილია გააგრძელოს ან შეწყვიტოს პროდუქტ/ებ/ის დაბრუნების პროცედურა.

მომხმარებლის უფლება შეძენილი საქონლის სათანადო ხარისხის საქონლით შეცვლაზე:

 • მომხმარებელს უფლება აქვს გაცვალოს შეძენილი საქონელი ანალოგიურზე.
 •  მომხმარებელს 14 დღის განმავლობაში უფლება აქვს შეცვალოს შეძენილი საქონელი სათანადო ხარისხის საქონლით, ყიდვის დღის ჩაუთვლელად.
 • შეძენილი საქონლის სათანადო ხარისხის მქონე საქონლით შეცვლა შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ იგი არ უხმარიათ, შენარჩუნებული აქვს სასაქონლო სახე, სამომხმარებლო თვისებები.
 • იმ შემთხვევაში, თუ გამყიდველისადმი მომხმარებლის მიმართვის მომენტში ანალოგიური საქონელი არ არის გაყიდვაში, მომხმარებელს უფლება აქვს საკუთარი არჩევანით დაარღვიოს ხელშეკრულება და მოითხოვოს საქონელში გადახდილი ფულადი თანხის დაბრუნება.

შესაძენი საქონლის ღირებულების გადახდის ფორმა და წესი:

 • შესაძენი საქონლის ღირებულების გადახდის ფორმა ნაღდი და უნაღდო ანგარიშსწორებით/ განისაზღვრება მომხმარებელსა და გამყიდველს შორის შეთანხმებით.

მომხმარებლის უფლებები შესრულებულ სამუშაოში  /მომსახურებაში/  ნაკლოვანებათა აღმოჩენის შემთხვევაში:

ნაკლოვანებათა აღმოჩენის შემთხვევაში მომხმარებელს უფლება აქვს მოითხოვოს:

 • შესრულებულ სამუშაოში /მომსახურებაში/ ნაკლოვანებათა უსასყიდლოდ აღმოფხვრა.
 • ერთგვაროვანი მასალისაგან, საფასურის გარეშე, იმავე თვისებების მქონე სხვა საგნის დამზადება, ან სამუშაოს /მომსახურების/ ხელახლა შესრულება, ან მის მიერ გაწეული ხარჯების ანაზღაურება.
 • მომხმარებელს უფლება აქვს დაარღვიოს ხელშეკრულება და მოითხოვოს ზარალის ანაზღაურება, თუ აღმოჩენილი ნაკლოვანებანი დადგენილ ვადებში არ იქნება აღმოფხვრილი შემსრულებლის მიერ, ან ადგილი ექნება სხვა არსებით გადახრებს ხელშეკრულების პირობებიდან.

  სამუშაოს  /მომსახურების/ ნაკლოვანებათა აღმოფხვრის ვადები:

 • საქონელში აღმოჩენილი ნაკლოვანებანი უნდა აღმოიფხვრას დამამზადებლის მიერ 10 დღის, ხოლო გამყიდველის /მისი ფუნქციების შემსრულებელი საწარმოს/ მიერ – 20 დღის ვადაში მომხმარებლის მიერ შესაბამისი მოთხოვნის წამოყენების მომენტიდან.
 • თუ გამყიდველს, დამამზადებელს / მათი ფუნქციების შემსრულებელ საწარმოს/ შესაბამისი მოთხოვნის წამოყენების მომენტში არ აღმოაჩნდა საჭირო საქონელი, მან უნდა შეცვალოს იგი 1 თვის ვადაში.

მომხმარებლის მიერ სამუშაოს  /მომსახურების/  შესრულებაზე დადებული ხელშეკრულების დარღვევის უფლება:

  • მომხმარებელს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს დაარღვიოს ხელშეკრულება სამუშაოს /მომსახურების/ შესრულებაზე, რისთვისაც გადაუხდის შემსრულებელს საზღაურს შესრულებული სამუშაოსათვის და აუნაზღაურებს მას ხელშეკრულების დარღვევით გამოწვეულ ზარალს. ეს პუნტი ვრცელდება იმ შემთხვევაშიც, თუ ნივთის დაბრუნება ხორციელდება მისი მიღებიდან 14 დღის შედმეგ.
 • ანაზღაურების ოდენობა განისაღვრება ნივთის ღირებულების 50%_ის ოდენობით.

  ამასთან, დაბრუნების დროს ანაზღაურდება მხოლოდ ნივთის ღირებულება, საფოსტო სერვისის მოსაკრებლის გამოკლებით.

  გთხოვთ გაითვალისწინოთ – ვენდორი არ ანაზღაურებს მიწოდების/დაბრუნების ხარჯებს.

RAVACHUQO.GE – არის პლატფორმა სადაც სხვადასხვა ფიზიკური და იურიდიული პირები ყიდიან პროდუქციას ონლაინ. გაეცანით ყველა გამყიდველის წესებსა და პირობებს პროდუქტის შეძენამდე.

ახალი მომხმარებლებისთვის


მოგესალმებით, ვინაიდან თქვენ ხართ ახალი მომხმარებელი გაგაცნობთ ჩვენი საიტს ზოგადი ფაქტებით:

 •  ჩვენ ვართ  საჩუქრებისა და ხელნაეთი ნივთების ონლაინ პლატფორმა, სადაც შეგიძლიათ გაყიდოთ და იყიდოთ პროდუქცია ონლაინ.
 • საიტზე განთავსებული პროდუქცია იყიდება ონლაინ, პირადად გამყიდველების (ფიზ. და იურ. პირები) მიერ. ჩვენ არ გვაქვს პროდუქცია, საწყობი და ა.შ. ჩვენ ვართ ელექტრონული კომერციის კომპანია, რომელიც უზურველყოფს ონლაინ გაყიდვის პროცესებს.
 • თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები თქვენს შეკვეთასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს დაგვიკავშირდეთ!
ravachuqo.ge
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart